IPR og immaterialrettigheder er en samlet betegnelse for de rettigheder, der knytter sig til bl.a. tekniske eller industrielle frembringelser, opfindelser, design, kendetegn, brugskunst, litterære værker, software og andre former for frembringelser eller værker. Immaterielle rettigheder kan f.eks. bestå af rettigheder til et varemærke, en opfindelse, et design eller en ophavsrettighed. I mange virksomheder udgør de immaterielle rettigheder nogle af virksomhedens allerstørste værdier. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis virksomhedens salg er baseret på en eller flere patenterede opfindelser, eller hvis virksomhedens salg er knyttet op på salg af varer eller ydelser under værdifulde brands (forretningskendetegn/varemærker). Det er derfor vigtigt, at virksomheden sikrer sig en fornuftig beskyttelse af sine immaterielle rettigheder. Desuden er det væsentligt, at der tages hånd om eventuelle krænkelser af virksomhedens immaterielle rettigheder på en effektiv måde. Vi hjælper virksomheder med at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ved at udarbejde og indlevere varemærke- og designansøgninger – og vi assisterer vores klienter i alle led af håndhævelsesprocessen, herunder i relation til håndteringen af krænkelsessager.

Erfaring og ekspertise i håndteringen af retssager vedrørende immaterialret

CLEMENS har stor erfaring med håndteringen af retssager inden for det immaterielle område, herunder vedrørende sager, der omhandler produktefterligninger, patentkrænkelser og uretmæssig tilegnelse eller anvendelse af forretningshemmeligheder. Disse typer af retssager involverer ofte store værdier og komplekse problemstillinger – og her er det relevant og nyttigt, at vi kan trække på en mangeårig erfaring på dette område. Produktefterligningssager starter ofte ved iværksættelse af en bevissikringsundersøgelse og/eller en anmodning om nedlæggelse af midlertidigt forbud. Hvis retten imødekommer en bevissikrings- eller forbudsbegæring, skal en afgørelse herom følges op med anlæggelsen af en krænkelsessag, hvorunder der bl.a. skal tages endeligt stilling til, hvorvidt der har fundet en krænkelse sted eller ej. Denne type af sager indeholder – foruden immaterielle problemstillinger – ganske tit komplicerede processuelle spørgsmål. Det er derfor en fordel at have en erfaren advokat med under håndteringen af sådanne sager.

Beskyttelse af virksomhedens navn, logoer, kendetegn, opfindelser mv. – udarbejdelse af IPR-strategier

Vi har stor erfaring med udarbejdelsen af IPR-strategier, hvor der lægges en plan for, hvorledes virksomhedens immaterielle rettigheder kan beskyttes og håndhæves bedst muligt både nationalt og internationalt. Vi står for udarbejdelse af varemærke- og designansøgninger og indleverer disse til de relevante myndigheder i Danmark og udlandet (via vores internationale netværk af agenter og advokater).

Kommerciel anvendelse af immaterielle aktiver

Vi rådgiver også ved kommercialiseringen af IPR/immaterialrettigheder, og vi udarbejder bl.a. kontrakter vedrørende:

  • Licensforhold
  • Overdragelse af immaterielle rettigheder
  • Forsknings- og udviklingssamarbejde
  • Samarbejdsaftaler

CLEMENS bistår desuden ved beskyttelse og håndhævelse af IPR/immaterialrettigheder i udlandet gennem kontakt til vores netværk af udenlandske advokatforbindelser.

FAQ

IPR/immaterielle rettigheder er en samlet betegnelse for de rettigheder, der knytter sig til bl.a. tekniske eller industrielle frembringelser, opfindelser, design, kendetegn, brugskunst, litterære værker, software og andre former for frembringelser eller værker.

Det er ikke alle immaterielle rettigheder, der kan registreres. Dette gælder f.eks. ophavsrettigheder, som ikke kan registreres i Danmark (dette er dog muligt i nogle få andre lande). Varemærkeret kan opnås både gennem brug og ved registrering.

Hvis man ønsker at registrere et varemærke, skal man udarbejde og indlevere en ansøgning til det eller de lande/regioner, hvori man ønsker at få beskyttet sit varemærke. Selv om man godt kan opnå beskyttelse af sit varemærke gennem brug heraf (uden registrering), har det en række klare fordele at få sit varemærke registreret.

Hvis man har begået en opfindelse, vil det være relevant at overveje, hvorvidt det er muligt (og om det kommercielt giver mening) at ansøge om patent på opfindelsen. I denne proces bør man søge råd hos en patentagent.

I forbindelse med udviklingen og lanceringen af nye produkter vil det være relevant at overveje, hvorvidt der er grundlag for at søge om designregistrering af produkternes fremtoning. Vi hjælper med udarbejdelse og indlevering af designansøgninger i Danmark, EU og resten af verden (via vores internationale netværk af agenter og advokater).

Der findes mange forskellige love, EU-direktiver og forordninger, der regulerer beskyttelsen af de forskellige immaterielle rettighedstyper.

Nogle af de vigtigste love er varemærkeloven, patentloven, designloven og ophavsretsloven.

Lovgivningen undergår jævnligt ændringer inden for de immaterielle område, og det er vigtigt at holde sig ajour hermed for at sikre en korrekt og optimal håndtering af virksomhedens immaterielle aktiver.

Immaterielle rettigheder er ofte knyttet op på nogle af virksomhedens væsentligste aktiver – og det er derfor relevant for de fleste virksomheder at sikre, at disse aktiver er beskyttet på den bedst mulige vis.

Immaterielle rettigheder er såkaldte ”enerettigheder”, der – alt afhængig af den pågældende type af rettighed – giver virksomheden en eneret til f.eks. et bestemt navn, et bestemt produktudseende, en bestemt opfindelse m.v.

Hvis man har udviklet et nyt produkt, vil det ofte være relevant at undersøge, hvorvidt produktet kan beskyttes i form af f.eks. en designregistrering (produktets fremtoning) og/eller en patentansøgning (hvis produktet er baseret på en opfindelse).

Fordelen ved at opnå design- og/eller patentbeskyttelse er bl.a., at virksomheden herved kan forhindre andre i at gøre brug af det samme design eller den patenterede opfindelse.

På tilsvarende vis gælder det, at det kan være klogt at få registreret de varemærker, som virksomheden anvender i sin markedsføring for derved at forhindre andre i at anvende samme eller lignende varemærker for samme eller lignende typer af ydelser eller varer.

Aktuelt

Relevante nyheder

Læs nyheder om IPR/immaterialret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.