Rekonstruktion og insolvens indeholder en bred vifte af forskelligartede og ofte komplekse juridiske problemstillinger. Vi går til sagerne med stor erfaring, dyb faglighed og et stort personligt engagement og netværk.

Vi insisterer på at omsætte det komplekse og tunge til enkle løsninger, som vi formidler i en klar og ærlige kommunikationsstil. CLEMENS står derfor solidt som en af erhvervslivets foretrukne rådgivere inden for rekonstruktion og insolvens. Vi garanterer nogle af landets dygtigste og mest erfarne rådgivere inden for bl.a.:

  • Konkurs- og rekonstruktionsbehandling,
  • Udenretlig rekonstruktion og omstrukturering,
  • Finansiering og kredit,
  • Tvister – omstødelse, ansvar og kreditorrepræsentation
  • Inkasso, gældsinddrivelse og tvangsauktion

Vi er sparringspartner for kreditgivere og pengeinstitutter, og varetager kreditor- og panthaverinteresser som kurator i konkursboer, som skifteretsudpeget rekonstruktør eller som rådgiver i aktuelle og potentielle insolvensscenarier og ved håndtering af nødlidende engagementer.

Vi bistår både danske og udenlandske erhvervsvirksomheder, kapitalejere og ledelse i insolvensretlige spørgsmål, ved omstrukturering, frasalg eller downscaling samt ved ejerstridigheder.

Vi repræsenterer ofte kreditorer, ledelse og virksomheder i tvister og retssager om bl.a. konkursretlig omstødelse, ledelsesansvar og konkurskarantæne samt i tvister om låneforhold og pant, kaution eller andre sikkerheder.

Vi rådgiver også virksomheder, kapitalejere og pengeinstitutter i relation til låneaftaler, sikkerhedspakker, kreditgivning og om koncerninterne låneforhold.

Endelig varetager vi erhvervsinkassoopgaver og tvangsauktioner på ad hoc eller fast basis.

Hvorfor vælge os?

Du skal vælge os for vores kommercielle og enkle tilgang til de ofte komplekse sager, som kendetegner insolvensområdet. Vi garanterer den højeste faglige standard som vi formidler på en let omsættelig og uhøjtidelig facon med respekt for vores klienters kommercielle situation, omdømme og forretningsområde. Vi kommunikerer ærligt, direkte og respektfuldt til både klienter og til modparter, og sætter en ære i at fastholde vores mange langvarige klientrelationer.

Erfaring der omsættes til handling

Vi har stor erfaring med at håndtere og løse komplekse insolvenssager i både større og mindre skala inden for de fleste sektorer. Særligt stærke er vi på sager indenfor detail og produktion, fast ejendom og byggeri, tech og transport.

Vores advokater er certificerede insolvensadvokater og medlem af relevante faglige organisationer og netværk i ind-og udland. Vi afholder seminarer hos vores klienter og holder dem ajour på relevant viden, ligesom vi underviser på kurser tilbudt af advokatfaglige organisationer. Derudover er flere af vores advokater medlemmer af Gældsstyrelsens Advokatpanel.

Har du spørgsmål til insolvens eller rekonstruktion, så ring eller skriv til os.
KONTAKT VORES EKSPERTER I INVOLVENS OG REKONSTRUKTION

FAQ

Efter dansk ret er man insolvent, når man er ude af stand til at betale sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Man er med andre ord insolvent, når man ikke længere har den fornødne likviditet til at betale sine kreditorer til tiden. Man kan godt være teknisk insolvent eller balanceinsufficient uden at være insolvent i konkurslovens forstand, dvs. hvis passiverne/gælden overstiger værdien af aktiverne, men man fortsat er i stand til at betale sine kreditorer til tiden. CLEMENS bistår virksomheder og deres ledelse med at vurdere virksomhedens muligheder for at agere og fortsætte driften, hvis virksomheden er insolvent eller nærmer sig insolvens.

Når en fysisk eller juridisk person (fx et selskab eller en forening) er insolvent, kan den pågældende blive taget under konkursbehandling eller indlede en rekonstruktionsbehandling. Både skyldneren selv og en kreditor kan begære skyldneren konkurs eller taget under rekonstruktion. Det er skifteretten, som afsiger konkursdekret over skyldneren eller beslutter at indlede rekonstruktionsbehandling. CLEMENS bistår kreditorer og skyldnervirksomheder med at indlevere konkurs- eller rekonstruktionsbegæringer.

Når skifteretten har erklæret skyldneren konkurs, udpeges der samtidig en kurator, som har ansvaret for at afvikle og realisere skyldnerens aktiver og fordele indtægterne herfra til kreditorerne. Midlerne fra konkursen udbetales til kreditorerne som dividende, dvs. forholdsmæssigt i henhold til de anmeldte og godkendte krav. Derudover undersøger kurator, om der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne, om der er sket omstødelige dispositioner og om der er foretaget ansvarspådragende dispositioner i ledelsen. Når dividenden er udbetalt, afsluttes konkursboet. CLEMENS har stor erfaring med at behandle konkursboer og bistå kreditorer, som har krav mod et konkursbo.

Når en skyldner tages under rekonstruktionsbehandling, bevarer skyldneren rådigheden over sine aktiver. Skifteretten udpeger en rekonstruktør, som typisk er advokat, og ofte også en regnskabskyndig tillidsmand, som typisk er en revisor.

Rekonstruktøren og skyldneren skal fremlægge en plan for skifteretten og kreditorerne, som beskriver hvordan skyldneren kan løse sine økonomiske udfordringer under rekonstruktionen. Dette kan ske ved en tvangsakkord, en virksomhedsoverdragelse eller en kombination af de to elementer. Når der forelægger et endeligt forslag til rekonstruktion, skal dette godkendes af kreditorerne, som stemmer om forslaget, og af skifteretten.

CLEMENS har stor erfaring med at behandle rekonstruktionsboer, gennemføre virksomhedsoverdragelser og varetage kreditorinteresser over for et rekonstruktionsbo.

Det er som regel den, der begærer skyldneren konkurs, som indstiller, hvem der skal være kurator – uanset om det er skyldneren selv eller en kreditor, som begærer skyldneren konkurs.

På samme måde er det den, der begærer rekonstruktion indledt, som indstiller, hvem der skal være rekonstruktør. Kreditorerne kan begære kuratorvalg, hvor de kreditorer, der har størst krav og som forventes af modtage dividende, kan udpege kurator. Det er skifteretten, som formelt udpeger kurator eller rekonstruktør.

CLEMENS bliver ofte udpeget som kurator eller rekonstruktør af skifteretterne.

Ifølge konkursloven kan den, der har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed pålægges konkurskarantæne i op til tre år, hvis den pågældende har udøvet groft uforsvarlig forretningsførelse.

Hvis man idømmes konkurskarantæne, må man ikke deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden af hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Groft uforsvarlig forretningsførelse foreligger bl.a. hvis ledelsen har undladt at bogføre, undladt at angive og afregne moms samt indeholde og afregne A-skat.

Hvis der foreligger grove og misbrugslignende forhold, som måske endda kan begrunde strafferetlige sanktioner, vil dette også kunne udløse konkurskarantæne.

CLEMENS anlægger konkurskarantænesager som kurator i konkursboer, og har også stor erfaring med at bistå ledelsesmedlemmer, som bliver mødt med krav om pålæg af konkurskarantæne.

I konkursloven findes et regelsæt, som giver kurator mulighed for at omstøde en række dispositioner foretaget op til konkursen, som har begunstiget visse kreditorer frem for andre, eller forvoldt konkursboet tab. Konkursboet har bl.a. mulighed for at omstøde gaver eller lignende dispositioner, betaling af gæld under visse omstændigheder og pant for gammel gæld.

CLEMENS har både stor erfaring med at føre omstødelsessager som kurator i konkursboer og med at bistå virksomheder eller personer, som bliver mødt med omstødelseskrav fra konkursboer

Aktuelt

Relevante nyheder

Læs nyheder om Insolvens og rekonstruktion

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.