Geografiske betegnelser for håndværks- og industriprodukter. 1/12 2025 bliver anvendelsesområdet udvidet til håndværks- og industriprodukter

Ny EU-regulering om beskyttelse af geografiske betegnelser for håndværks- og industriprodukter vedtaget

Der er på EU-plan etableret beskyttelse af geografiske betegnelser for vin og spiritus samt landbrugsprodukter og fødevarer – på nuværende tidspunkt er det dog udelukkende de nævnte produktkategorier, der nyder denne særlige beskyttelse. Fra 1. december 2025 bliver anvendelsesområdet for beskyttelse af geografiske betegnelser udvidet til også at omfatte håndværks- og industriprodukter[1]. I fremtiden vil eksempelvis natursten, glas, porcelæn, træarbejder og skind således også være omfattet af beskyttelsen af geografiske betegnelser på EU-plan.  

[1] Beskyttelsen opnås ved forordning 2023/2411, som blev vedtaget den 18. oktober 2023. Forordningen trådte i kraft den 16. november 2023, men finder først anvendelse fra 1. december 2025 med få undtagelser.

Udvidelsen af anvendelsesområdet for beskyttelse af geografiske betegnelser sker som led i eksekveringen af Europa-Kommissionens handlingsplan for intellektuel ejendomsret. Med forordningen skabes der en direkte gældende beskyttelse af geografiske betegnelser for håndværks- og industriprodukter, hvilket blandt andet skal bidrage til at sikre kvaliteten og ægtheden af håndværks- og industriprodukter, der sælges i EU.

Hvad er en geografisk betegnelse?

Når et produkt fra et bestemt geografisk afgrænset område har særlige egenskaber, en særlig kvalitet, et særligt omdømme eller lignende særkende, som har en direkte forbindelse til det pågældende område, kan det beskyttes med en geografisk betegnelse. Af danske registrerede geografiske betegnelser kan eksempelvis nævnes ostetypen Havarti og det geografiske område Dons, hvor der produceres vin.

Produkter omfattet af en registreret geografisk betegnelse nyder beskyttelse mod, at det registrerede navn bliver misbrugt eller efterlignet. Hvis ikke et produkt kommer fra det bestemte sted, kan den registrerede geografiske betegnelse ikke anvendes – uanset om det pågældende produkt måtte have samme kvalitet eller egenskaber. Dermed skabes en intellektuel ejendomsret for de specifikke produkter, som er beskyttet af reglerne om geografiske betegnelser. Ydermere sikres, at der ikke opstår tvivl om produktets oprindelse og dermed de egenskaber eller det omdømme, der er knyttet hertil.

Da en registreret geografisk betegnelse er en intellektuel ejendomsret knyttet til en bestemt geografisk placering, er der begrænsede muligheder for at opnå eneret til at benytte den pågældende betegnelse. Det vil herefter være meget vanskeligt at få en geografisk betegnelse registreret som et varemærke.

Krav til registrering af geografiske betegnelser for håndværks- eller industriprodukter.

Et håndværks- eller industriprodukt kan opnå beskyttelse som en registreret geografisk betegnelse og dermed opnå beskyttelse på EU-plan, såfremt det pågældende produkt efter den nye EU-forordning opfylder følgende krav[1]:

  1. Produktet skal have sin oprindelse et bestemt sted, i en bestemt region eller i et bestemt land
  2. Produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre karakteristika skal hovedsageligt kunne tilskrives dets geografiske oprindelse
  3. Mindst et af produktets produktionstrin skal finde sted i det afgrænsede geografiske område.

Hvis disse krav er opfyldt, vil producentsammenslutninger efter den 1. december 2025 kunne indgive ansøgning om beskyttelse af den pågældende geografiske betegnelse for det pågældende håndværks- eller industriprodukt. Producenter alene vil også i nogle tilfælde kunne indgive ansøgning, ligesom udpegede myndigheder eller private enheder vil kunne indgive ansøgning om beskyttelsen.

Registreringsproceduren

Proceduren for registrering af en geografisk betegnelse for et håndværks- eller industriprodukt er opdelt i to faser, som vil foregå på henholdsvis nationalt plan og EU-plan[2].

[1] Dog udelukkes produkter, der strider mod den offentlige orden fra beskyttelse, jf. art 6, stk. 2.

[2] Europa-Kommissionen kan undtage medlemsstater fra den nationale fase af registreringsproceduren, hvis nærmere betingelser er opfyldt – Se i relation hertil art. 19-20.

En ansøgning om registrering skal blandt andet ledsages af en produktspecifikation, der påviser, at kravene, som er nævnt ovenfor, er opfyldte. Ansøgningen skal indleveres til den myndighed, som udpeges til at varetage den nationale fase i registreringsprocessen i Danmark. Herefter vil myndigheden sikre, at gældende krav er opfyldt, og at nødvendig dokumentation er vedlagt. Dernæst vil den nationale myndighed offentliggøre ansøgningen, hvorefter enhver med legitim interesse heri kan gøre indsigelse mod ansøgningen. Slutteligt træffes der afgørelse om ansøgningen på nationalt plan.

Den nationale myndighed skal herefter indgive ansøgningen til EU’s Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), hvis myndighedens afgørelse er positiv. Fra dette tidspunkt kan en medlemsstat også give den geografiske betegnelse en midlertidig national beskyttelse, som ophører, når EUIPO har vedtaget endelig afgørelse om ansøgningen.

Efter indgivelse af ansøgningen til EUIPO vil afgørelsen fra den nationale fase blive prøvet, ligesom der blandt andet vil foregå en indsigelsesprocedure på EU-plan. Først herefter vil EUIPO træffe endelig afgørelse vedrørende ansøgningen.

Såfremt der træffes positiv afgørelse vedrørende ansøgningen, vil registreringen af den geografiske betegnelse dække alle EU-medlemsstater. Herefter vil den geografiske betegnelse opnå en ensartet beskyttelse på tværs af EU.

Ansøgningstidspunkt

Det vil først være muligt at søge om at opnå beskyttelse af en geografisk betegnelse for et håndværks- og industriprodukt fra den 1. december 2025. Fra denne dag vil man ved indgivelse af ansøgning kunne søge om at få registreret en geografisk betegnelse for de pågældende produktkategorier. Indtil da vil der pågå arbejde på såvel nationalt plan som EU-plan med implementering af værktøjerne til brug herfor.

Det bemærkes, at eksisterende beskyttelse af geografiske betegnelser, der måtte være i de forskellige EU-medlemsstater, vil vedblive med at bestå på nationalt plan indtil den 2. december 2026 – 1 år efter det tidligst mulige tidspunkt for ansøgning om registrering på EU-niveau. Herefter vil det på tværs af EU kun være muligt at opnå beskyttelse af geografiske betegnelser for håndværks- og industriprodukter ved den ovennævnte procedure.

Har du spørgsmål til den nye EU-regulering om beskyttelse af geografiske betegnelser eller immaterialret i øvrigt, er du også altid velkommen til at kontakte CLEMENS’ eksperter i immaterialret.

Aktuelt

Andre nyheder om IPR/immaterialret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.