Klientinformation

Lovpligtige oplysninger samt orientering om hvidvask.

Ifølge gældende regler skal et advokatfirma give forskellige oplysninger om advokatvirksomheden til sine kunder og andre samarbejdspartnere mv.

Oplysninger om advokatfirmaets retlige form

CLEMENS Advokatpartnerselskab, CVR nr. 32676561, er et advokatpartnerselskab.

Oplysninger om beskikkelse mv.

Samtlige advokater i CLEMENS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og udgør en del af Advokatsamfundet.

Oplysninger om CLEMENS’ forsikrings- og garantiselskab

CLEMENS har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring hos:

HDI Global Specialty Danmark
Indiakaj 6, 1. sal
2100 København Ø
Tlf. 33369599
E-mail: info-dk@hdi-specialty.com
Policenr: 156-76302917-30019

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klientkonto

Klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler. Klientmidler bliver indsat på klientkonto:

Klientkonto i Danske Bank:
Konto: 3627 5940406821
IBAN: DK94 3000 5940 4068 21

EURO klientkonto i Danske Bank:
Konto: 4387 4387120483
IBAN: DK7930004387120483
SWIFT-BIC: DABADKKK

Renter afregnes i overensstemmelse med Advokatsamfundets gældende regler.

I tilfælde af bankens konkurs får du som klient dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside.

Hvidvaskregler – baggrund og konsekvenser for advokatvirksomheder

CLEMENS er – i lighed med alle andre danske advokatvirksomheder samt en række andre typer virksomheder – underlagt reglerne i hvidvaskloven. Hvidvasklovens formål er at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme.

Advokater og advokatvirksomheder er efter hvidvaskloven bl.a. forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om deres klienters identitet. Dette indebærer, at vores klienter kan blive anmodet om at udlevere persondokumentation, normalt i form af kopi af pas eller kørekort samt adresseoplysninger, når vi opretter og behandler sager for dem.

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.