Momspligt på bebyggede grunde - Clemens Advokatfirma Aarhus

Skattestyrelsens praksis om momspligt på bebyggede grunde er nu underkendt af EU-Domstolen

Skattestyrelsens praksis om momspligt på bebyggede grunde:

Skattestyrelsen har indtil videre haft den praksis, at når en køber i en aftale om overdragelse af fast ejendom afgav erklæring om, at ejendommen blev købt med henblik på nedrivning, var der tale om en momspligtig overdragelse af en byggegrund. Denne praksis er blevet underkendt, først ved landsskatteretten og nu også ved EU-domstolen.

Sagen kort:

KPC Herning A/S købte en ejendom af Odense Havn, som KPC Herning A/S videresolgte til et alment boligselskab. Ejendommen bestod af en grund, hvorpå der var opført et gammelt, men fuldt funktionsdygtigt pakhus. Mellem KPC Herning A/S og Odense Havn var aftalen betinget af, at der på grunden blev opført et boligbyggeri med ungdomsboliger. Som betingelse for overdragelsen til boligselskabet, skulle boligselskabet opføre et nyt alment boligbyggeri. Det nye byggeri skulle leveres af KPC Herning A/S som totalentreprenør. Det almene boligselskab skulle for egen regning og risiko stå for nedrivning af en del af pakhuset.

Skattestyrelsen kom frem til, at der var tale om overdragelse af en byggegrund, hvorfor dispositionen var momspligtig. Dette begrundende Skattestyrelsen med, at køber havde til hensigt at nedrive en del af pakhuset. KPC Herning A/S klagede til Landsskatteretten, hvor Skattestyrelsens praksis blev underkendt.

Der blev efterfølgende anlagt sag ved Retten i Herning, der henviste sagen til behandling ved Vestre Landsret. Vestre Landsret forelagde herefter spørgsmålet om fortolkningen af momsreglerne til præjudiciel afgørelse hos EU-domstolen. Vestre Landsret ønskede svar på, om salget af ejendommen kunne anses for at være ”levering af en byggegrund”. Aftalens parter lagde til grund, at bygningen efter salget skulle nedrives helt eller delvist.

Momspligt på bebyggede grunde - Clemens Advokatfirma Aarhus
Momspligt på transaktioner af en byggegrund med en gammel bygning?

EU-domstolens dom vedr. momspligt på bebyggede grunde:

EU-domstolen har den 4. september 2019 besvaret spørgsmålet. Konklusionen er, at bedømmelsen af, om transaktionerne er leveringer af en byggegrund eller en gammel bygning, skal være objektiv og foretages på det tidspunkt, hvor transaktionen finder sted.

Det konkluderes således, at i en situation som den forelagte, hvor der sker levering af en grund med en opført bygning, kan dette ikke kvalificeres som ”levering af en byggegrund”. Heller ikke selv om bygningen skal rives helt eller delvist ned for at gøre plads til en ny bygning.

Betydning for dansk ret:

Efter EU-domstolens afgørelse, er det nu op til Vestre Landsret at afsige dom i sagen mellem KPC Herning A/S og Skatteministeriet. Dommen kommer til at have betydning. Ikke bare for fremtiden, men også for de købere og sælgere, som har betalt moms af tilsvarende transaktioner. Omfanget heraf er endnu ikke kendt.

Aktuelt

Andre nyheder om Skatteret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.