Politisk aftale om øremærket barsel – hvad betyder det for dig som arbejdsgiver?

Øremærket barsel: Regeringen har sammen med Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet den 26. oktober 2021 indgået en aftale om ligestilling af barselsrettigheder, som skal sikre 11 ugers øremærket barsel til hver forælder.

Aftalen gælder alene for lønmodtagere og dermed hverken for selvstændige eller ledige.  

Aftalen gennemfører EU’s orlovsdirektiv af 20. juni 2019, som pålægger alle medlemslande at give begge forældre mindst to måneders øremærket barsel.

Med den politiske aftale er det partiernes ønske at skabe mere ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

Den nye 24/24-model

Med den politiske aftale introduceres en 24/24-model, som giver hver forælder ret til 24 ugers barselsorlov, herunder 11 ugers øremærket barsel.

Den nye 24/24-model indebærer, at barnets mor får tre ugers kortere øremærket barsel end efter de nugældende regler. Omvendt får barnets far eller medforælder ni ugers ekstra øremærket barsel.

De to første øremærkede barselsuger skal for begge forældre, ligesom det er tilfældet efter de nugældende regler, afholdes i forbindelse med barnets fødsel eller adoption.

De ni ugers øremærket barsel skal være afholdt, inden barnet fylder 1 år. Den øremærkede orlov bortfalder, hvis den forælder, som orloven er øremærket til, ikke afholder ugerne.

Forældrene kan som udgangspunkt frit fordele orlov, der ikke er øremærket, mellem sig efter eget ønske.

Den nye orlovsmodel skal ifølge Beskæftigelsesministeriet gælde for forældre, hvis barn fødes den 2. august 2022 eller senere, hvorimod forældre til børn født før den 2. august 2022 som udgangspunkt vil være omfattet af den nugældende orlovsmodel.

Regeringen forventes at fremsætte lovforslag om ændring af barselsloven i december 2021, og CLEMENS Advokatfirma følger udviklingen tæt.

LGBT+ familier og soloforældre

Der er i den politiske aftale et ønske om at forbedre LGBT+ familiers orlovsmuligheder ved, at barnets retlige forældre skal kunne overdrage de barselsorlovsuger, der ikke er øremærkede, til såkaldte ”sociale forældre”. Ved sociale forældre forstås bl.a. den retlige forælders ægtefælle eller samlevende. Aftalen giver således medforældre mulighed for at tage del i de uger af barslen, som ikke er øremærket.

Samtidig er det hensigten, at soloforældre ikke skal stilles ringere, fordi de er alene. Aftalepartierne er enige om, at solomødre og -fædre skal sidestilles, så en soloforælder kan afholde 46 ugers barselsorlov med sit barn. Det betyder, at de 11 uger, som ellers ville være øremærket til den anden forælder, ikke bortfalder.

Endelig skal en soloforælder kunne overdrage orlovsuger til et nærtstående familiemedlem.

Rettighederne for LGBT+ familier og soloforældre forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2024.

Øremærket barsel - giver hver forælder ret til 24 ugers barselsorlov, herunder 11 ugers øremærket barsel.
Forbedrede orlovsmuligheder for LGBT+ og soloforældre

Økonomiske forhold under barselsorloven

Den politiske aftale introducerer en ny 24/24-model med en betydelig ændring i den øremærkede barsel, men aftalepartierne har ikke lagt op til nogen væsentlige ændringer med hensyn til de økonomiske forhold for lønmodtagere under barslen.

Dine ansatte har dermed ret til løn under barsel, hvis det følger af en gældende overenskomst, funktionærloven eller den enkeltes ansættelseskontrakt. Er dette ikke tilfældet, vil dine ansatte i stedet have ret til barselsdagpenge.

Skal barselspolitikken revideres?

Den politiske aftales formål er bl.a. at skabe ligestilling mellem barnets forældre med hensyn til barselsrettigheder. Det skal ifølge aftalepartierne samtidig fremme ligestillingen på arbejdsmarkedet og medvirke til at udligne forskellen mellem mænd og kvinder i forhold til løn, pension og karrieremuligheder.

De ændrede rettigheder for navnlig fædre, der tildeles yderligere ni ugers øremærket barsel, kan give anledning til en række nødvendige tilpasninger i din virksomheds barselspolitik, så der ikke efter de nye reglers forventede ikrafttræden den 2. august 2022 sker en usaglig forskelsbehandling på baggrund af køn. Har du spørgsmål til dine ansattes barselsrettigheder og betydningen af den nye barselsmodel for dig som arbejdsgiver, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i ansættelsesret.

Aktuelt

Andre nyheder om HR jura

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.