HUSK! …begrænsningen i lejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset

Folketinget vedtog den 22. september 2022 en ændringslov til lejeloven og lov om boligforhold (loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset). Ændringerne trådte i kraft 30. september 2022.

Loven medfører bl.a., at huslejestigninger i boliglejemål som følge af nettoprisindekset ikke kan overstige 4 % årligt i en periode på 2 år (2022-2023).

Begrænsningen i lejereguleringen gælder både for eksisterende og fremtidige lejekontrakter.

loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset
Loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset

Såfremt udlejer kan dokumentere, at lejen inkl. en huslejestigning på 4 % ikke kan dække ejendommens rimelige og nødvendige udgifter, kan udlejeren regulere lejen med mere end 4 %.

Udlejer kan i så fald kræve lejen reguleret med et beløb, som svarer til differencen mellem stigningen i udgifterne knyttet til ejendommen for det kalenderår, som udviklingen i nettoprisindekset vedrører/aflæses i, og det beløb, som kan beregnes efter reguleringen med 4 % iht. nettoprisindekset.

Udlejer kan herved kræve en lejeforhøjelse, som sammen med den reducerede lejeforhøjelse på 4 % dækker udgiftsstigningen.

Kræver udlejer eksempelvis en lejeregulering iht. nettoprisindekset for en måned i 2022 (fx udviklingen i oktober 2021 til oktober 2022), er det afgørende, om udgifterne for ejendommen i 2022 i forhold til 2021 er steget i et omfang, der medfører, at lejestigningen på 4 % ikke er tilstrækkelig.

Lejestigningen kan dog ikke overstige den lejeforhøjelse, som ville kunne kræves ved regulering af lejen iht. nettoprisindekset for den måned, der er aftalt regulering efter, og uden begrænsningen af 4 %-reglen.

Et krav om lejeforhøjelse udover de 4 % skal af udlejer fremsættes skriftligt og med oplysning om lejers indsigelsesadgang, ligesom der skal være oplysninger om grunden til lejeforhøjelsen, en beregning af grundlaget for lejeforhøjelsen og dokumentation for stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen.  Det bemærkes, at det er et gyldighedskrav, at kravet om lejeforhøjelse udover de 4 % indeholder førnævnte oplysninger.

Lejers eventuelle indsigelse mod lejereguleringen skal fremsættes skriftligt og senest 6 uger efter, at kravet er kommet frem til lejer. Ved modtagelse af en indsigelse skal udlejer indbringe sagen for huslejenævnet i Aarhus Kommune inden for en frist på yderligere 6 uger, hvis udlejer ønsker at fastholde lejereguleringen.

For de lejemål, hvor der allerede før lovens ikrafttræden den 30. september 2022 var trådt en lejeforhøjelse i kraft eller meddelt en sådan til lejer på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset for en måned i 2022 (fx udviklingen i april 2021 til april 2022), vil begrænsningen på de 4 % få virkning på det tidspunkt, der ligger efter lovens ikrafttræden tillagt lejers opsigelsesvarsel. Idet lejer i de fleste tilfælde har et opsigelsesvarsel på 3 måneder, vil udlejer således pr. 1. januar 2023 og fremadrettet skulle begrænse lejeforhøjelsen til 4 %. Det vil i praksis medføre, at nogle udlejere skal nedsætte huslejen fra den 1. januar 2023 og fremefter. Er lejemålet i stedet uopsigeligt for lejer frem til eksempelvis den 1. juli 2023, hvorefter det så vil kunne opsiges med 3 måneders varsel, vil begrænsningen på 4 % først få virkning fra den 1. oktober 2023 og fremefter.

Har du spørgsmål til, hvordan lejen skal reguleres, fx hvis du har ydet rabatter e.l. til lejer, eller har du spørgsmål i øvrigt til indholdet af den vedtagne lov, er du velkommen til at kontakte vores boliglejrets-team.

Aktuelt

Andre nyheder om Boliglejeret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.