Udbudsloven 2022 er trådt i kraft. Da der er tale om en ret væsentlig ændringer i adgangen til at ophæve en kontrakt

Ny ændring af udbudsloven trådt i kraft

Udbudsloven 2022 er trådt i kraft: Den 9. juni 2022 vedtog Folketinget lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (”Tilbudsloven”).

De væsentligste ændringer gennemgås i det følgende.

Aktindsigt

For tilbud eller oplysninger fra tilbud begrænses adgangen til aktindsigt efter offentlighedsloven til den, der er klageberettiget til Klagenævnet for Udbud vedrørende den sag, som aktindsigtsanmodningen vedrører, og for massemedier. 

Obligatoriske udelukkelsesgrunde

Forhenværende frivillig udelukkelsesgrund bliver nu en obligatorisk udelukkelsesgrund

Hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet, vil der nu være tale om en obligatorisk udelukkelsesgrund. Alle ordregivere er dermed forpligtede til at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, såfremt denne udelukkelsesgrund kan finde anvendelse.

Før lovændringen var der tale om en frivillig udelukkelsesgrund.

Ny obligatorisk udelukkelsesgrund

Med lovændringen følger der herudover en ny obligatorisk udelukkelsesgrund.

Ordregiver vil nu være forpligtet til at udelukke virksomheder fra en udbudsprocedure, såfremt virksomheden er etableret i et land, der er optaget på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, og som ikke er en del af WTO’s Government on Procedurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere i det pågældende land.

Længere maksimal udelukkelsesperiode

Udelukkelsesperioden opjusteres fra 4 år til 5 år (for de obligatoriske udelukkelsesgrunde) og fra 2 år til 3 år (for de frivillige udelukkelsesgrunde).

Ny proces vedrørende dokumentation for pålidelighed (”self-cleaning”)

For fremtiden gælder det herudover for ordregiveren, at denne skal indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når dokumentationen for en økonomisk aktørs pålidelighed skal vurderes.

Før lovændringen var det ordregiveren selv, der vurderede den fremsendte dokumentation for pålidelighed. Det bemærkes da også, at udtalelsen alene er vejledende, men det må forventes, at ordregiver i vidt omfang vil lægge den vejledende udtalelse til grund.

Krav om brug af personer under oplæring

Ordregivere skal fremover indføre det som et krav i kontrakten, at der skal anvendes personer under oplæring ved gennemførelsen af visse offentlige kontrakter.

Hvilke nærmere bestemte kontakter, der er underlagt dette krav, fremgår af en bekendtgørelse udstedt i tilknytning til kravet om brug af personer under oplæring.

Det følger heraf, at kravet skal indsættes i offentlige bygge- og anlægskontrakter, der opfylder følgende:

  1. Udføres i Danmark
  2. Kontrakten har en varighed på minimum 6 måneder fra kontraktunderskrivelse til levering
  3. Kontraktværdien skal overstige tærskelværdien for offentlige bygge- og anlægskontrakter i udbudsloven

Herudover gælder det også for offentlige tjenesteydelseskontrakter, der opfylder følgende:

  1. Udføres i Danmark
  2. Tjenesteydelseskontrakten har en varighed på minimum 6 måneder fra kontraktunderskrivelse til levering
  3. Kontraktværdien er på minimum 5 mio. kr.
  4. Der er tale om reparations- og vedligeholdelsestjenester, installationstjenester, transporttjenester (undtagen affaldstransport) og rengøring

Det følger af lovbemærkninger, at formålet med at indføre dette krav er at understøtte uddannelse af fremtidens arbejdskraft. Med denne lovændring er målet derfor også, at der skabes flere lærepladser.

Udbudsloven 2022 er trådt i kraft. Da der er tale om en ret væsentlig ændringer i adgangen til at ophæve en kontrakt, skal ordregiver og tilbudsgiver derfor sørge for at sætte sig godt ind i ændringerne.
Udbudsloven 2022 er trådt i kraft. Da der er tale om en ret væsentlig ændringer i adgangen til at ophæve en kontrakt, skal ordregiver og tilbudsgiver derfor sørge for at sætte sig godt ind i ændringerne.

Obligatorisk udbudssystem

Der indsættes en mulighed for, at erhvervsministeren kan fastsætte regler om, hvordan elektroniske udbud skal gennemføres. Hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt, kan dette indebære, at der etableres en fælles elektronisk platform, som alle ordregivere som udgangspunkt forpligtes til at anvende.

Ordregivers mulighed for ophævelse af kontrakten

Med lovændringen følger en udvidelse af ordregiverens mulighed for at ophæve kontrakten som følge af leverandørens udelukkelse.

Ordregiveren får nemlig mulighed for at bringe en kontrakt eller rammeaftale til ophør, hvis leverandøren i løbet af kontraktens eller rammeaftalens løbetid bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene og ikke kan dokumentere sin pålidelighed.

Før denne ændring var det alene muligt for ordregiveren at bringe kontrakten til ophør, hvis leverandøren var omfattet af en af udelukkelsesgrundende allerede ved tildelingen af kontrakten.

Der er derfor tale om en ret væsentlig ændring i adgangen til at ophæve kontrakten.

Indførelsen af et ”køb grønt eller forklar”-princip

Med lovændringen indføres det, at erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at ordregivere, som i forbindelse med gennemførelsen af udbud efter udbudsloven ikke inddrager miljø- eller klimahensyn, skal oplyse om baggrunden herfor i deres udbudsmateriale.

Formålet med at give erhvervsministeren hjemmel til at udstede regler fremfor at fastsætte regler direkte i loven er, at hjemlen f.eks. kan benyttes til at understøtte en dynamisk udvikling af grønne krav i udbud i takt med, at der bliver bedre muligheder for at købe grønt.

”Opdel eller forklar-princippet”

Hvis en ordregiver ikke udbyder særskilte delkontrakter, skal ordregiveren oplyse om baggrunden herfor i udbudsmaterialet. Manglende overholdelse heraf har hidtil ikke været forbundet med sanktioner.

I lov om Klagenævnet for Udbud er der nu indført en regel om, at en ordregiver kan pålægges en bøde på 1 % af værdien af den udbudte kontrakt eller rammeaftale (dog maksimalt 100.000 kr.), hvis ordregiveren ikke har angivet en begrundelse for, at kontrakten eller rammeaftalen ikke er opdelt i delkontrakter.

Såfremt du som ordre – eller tilbudsgiver har spørgsmål til, hvad disse nye regler betyder for din virksomhed, eller ønsker anden rådgivning inden for det udbudsretlige område, så kontakt advokat og partner Søren Hammer Westmark eller advokat Cristine Ussing.

Aktuelt

Andre nyheder om Udbudsret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.