Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved “tilførsel” mellem interessentskaber

Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved “tilførsel” mellem interessentskaber

I denne artikel dykker vi ned i en markant afgørelse omkring tinglysningsafgift, der berører “tilførsel” af aktiver mellem interessentskaber. Det drejer sig om en specifik bestemmelse i tinglysningsafgiftsloven, der åbner op for væsentlige afgiftsmæssige fordele ved overførsel af ejendomme mellem selskaber af typen interessentskaber. Denne regel har stor relevans for virksomheders økonomiske planlægning og muligheden for at optimere omstruktureringer uden at blive belastet af betydelige afgifter.

Afgørelse fra Landskatteretten

En nylig afgørelse fra Landsskatteretten har klargjort, at “tilførsel af aktiver” (dvs. overførsel) mellem interessentskaber er fritaget fra den variable del af tinglysningsafgiften, hvilket reducerer omkostningerne til en fast afgift på DKK 1.850 (2024-sats). Denne præcisering er afgørende for selskaber, der overvejer omstruktureringer, idet den muliggør betydelige afgiftsbesparelser.

Afgørelsen baserer sig på en fortolkning af tinglysningsafgiftslovens § 6 a, som udtrykkeligt fastslår, at tinglysning af adkomstændringer i forbindelse med selskabers omstruktureringer, inklusive fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver, kun pålægges en fast afgift. Dermed undtages den variable afgift på 0,6% af ejerskiftesummen, som ellers ville være påkrævet og afhængig af værdien af f.eks. en ejendom, kan den variable afgift således være rigtig mange penge. Se mere herom nedenfor.

Sagen kort

Sagen, der ledte til denne afgørelse, omhandlede flere kommuner, som ønskede at samle aktiviteter fra forskellige interessentskaber i ét enkelt interessentskab. Overdragelsen inkluderede fast ejendom og foregik uden kontant vederlæggelse, men med ret til optagelse som interessent i det modtagende interessentskab. Landsskatteretten vurderede, at denne type tilførsel af aktiver opfyldte kriterierne i § 6 a, idet “aktier mv.” i lovens forstand blev fortolket til også at inkludere ejerandele i interessentskaber, som var den “betaling”, som kommunerne fik for at indskyde deres ejendomme i det samlede interessentskab.

Udover ovennævnte kan ejendomme som ejes i interessentskaber med hjemmel i tinglysningsafgiftslovens § 4 og en modsætningsvis anvendelse heraf fortsat overdrages uden betaling af tinglysningsafgift, hvis overdragelsen sker som overdragelse af interessentskabsandele.

Det skyldes, at når ejendommen ejes af et interessentskab, så er det interessentskabet, der står anført som adkomsthaver i tingbogen. Det fremgår derfor ikke af tingbogen, hvem der er deltager (interessent) i interessentskabet og det betyder, at interessenter kan indtræde og udtræde af interessentskabet, uden at der sker en registrering heraf i tingbogen, som medfører betaling af tinglysningsafgift.

Præcisering af Højesteretsdom fra 2021

Denne fortolkning støttes af en Højesteretsdom fra 2021, som præciserede, at interessentskaber kan foretage “tilførsel af aktiver” under betingelserne i § 6 a. Dette er en vigtig afklaring, da det tidligere var uklart, om interessentskaber var inkluderet i denne regel.

Disse juridiske afklaringer er essentielle for virksomheder, da de åbner for nye muligheder for skatteeffektiv omstrukturering uden den ekstra byrde af variable tinglysningsafgifter. Det er et lysende eksempel på, hvordan komplekse juridiske regler kan have direkte indvirkning på virksomheders finansielle og operationelle planlægning.

Højesteretsdommen og afgørelsen fra Landsskatteretten sikrer således en mere fleksibel og omkostningseffektiv måde for interessentskaber at omstrukturere ejerskabet over fast ejendom. Det er en vigtig præcisering, der kan have stor økonomisk betydning for mange virksomheder.

Den variable del af tinglysningsafgiften

Som nævnt ovenfor består en tinglysningsafgift vedrørende en fast ejendom af en fast del og en variabel del. Den faste del udgør DKK 1.850 (2024-sats), mens den variable del udgør 0,6 % af, i udgangspunktet, beregnes af overdragelsessummen (prisen) for ejendommen.

Ved en ejendom med en pris på DKK 3. mio. svarer det f.eks. til DKK 18.000, og jo højere prisen for ejendommen eller ejendommene er, jo højere er tinglysningsafgiftens variable del ligeledes.

For yderligere information om anvendelsen af denne regel og dens konsekvenser for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte senioradvokat Cristine Toft Ussing eller Juridisk assistent Janni Christensen

Aktuelt

Andre nyheder om Entrepriseret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.