Opsigelse af gasforsyning i lejlighed

Lukning af en gasinstallation i en lejlighed: Hvad gør udlejer, hvis lejer, som den sidste i ejendommen, har gas i lejligheden og udlejer ønsker at lukke gasledningen i forbindelse med lejers fraflytning?

Som ejer og udlejer af en ældre lejlighed, kan man komme ud for, at der fortsat er en aktiv gasinstallation i lejligheden, som man ønsker at lukke for i forbindelse med lejers fraflytning. Det kan være behæftet med en række praktiske foranstaltninger – særligt, hvis lejligheden er den sidste i ejendommen, som fortsat har en aktiv gasinstallation. I det følgende omtales nogle af de forhold, som udlejer skal være opmærksom på i den forbindelse, samt nogle af de generelle forhold ved gasinstallationer, som udlejere bør være bekendt med.

Generelt om gasinstallationer i en lejlighed

Tilsvarende andre forbrugsinstallationer, som el, vand og varme, vil en gasinstallation i en lejlighed være tilkoblet en forbrugsmåler og forbruget vil skulle afregnes overfor lejer.

For gasmålere gælder dog det særlige, at de oftest alene er udlejet af forsyningsvirksomheden og udlejer vil derfor sædvanligvis betale et årligt gebyr for leje af gasmåler. Årlig målerleje udgør typisk ca. kr. 400,00, men afhænger af gasforsyningsselskabet i den enkelte kommune. Man skal derfor som udlejer være opmærksom på, om man har modtaget opkrævninger på leje af måler, hvis der er gasinstallation i den lejlighed, som lejes ud.

Hvis man som udlejer betaler leje af gasmåler og ønsker at videreføre den udgift til lejeren, skal det naturligvis være aftalt i lejekontrakten, at udlejer er berettiget hertil. Alternativt vil udgiften påhvile udlejer selv.

Hvis der er tale om en ældre gasinstallation, som lejeren ikke benytter, kan den årlige målerleje naturligvis ikke videreføres til lejer og det kan medføre et ønske for udlejer om at lukke for installationen, hvorved den årlige målerleje spares. I det følgende ser vi nærmere på, hvad det kræver af udlejer for at få lukket en ubenyttet gasinstallation i en udlejningslejlighed.

Lukning af en gasinstallation i en lejlighed - hvad gør du som udlejer?
Lukning af en gasinstallation i en lejlighed – Særligt for udlejere

Lukning af en gasinstallation, herunder særligt hvis lejligheden er den sidste i ejendommen med en aktiv gasinstallation

Hvis udlejer ønsker at få lukket en ubenyttet gasinstallation i en udlejningslejlighed medfører det, at gasmåleren skal afleveres tilbage til gasforsyningsselskabet. For at det kan ske, skal gasforsyningen til lejligheden afbrydes og det skal udlejer afholde udgiften til. Den udgift udgør typisk ca. kr. 750,00, men afhænger af gasforsyningsselskabet i den enkelte kommune. Hertil kommer udgift til aut. Gasmester, som skal nedtage måleren og afbryde tilførslen af gas. Den udgift påhviler også udlejer og afhænger naturligvis af gasmesterens priser.

Det lyder i sig selv ikke som nogen større udskrivning, men hvis lejligheden er den sidste i ejendommen, som har gas, kan udlejer få den udfordring, at gasforsyningen kan kræve ejendommens gasforbindelse ude i vejen (hovedstikket) afbrudt, når der ikke er flere brugere, som er koblet til stikledningen. Den udgift påhviler ejeren af ejendommen, hvad enten det er udlejer eller en evt. ejerforening, hvis udlejer alene ejer den enkelte lejlighed.

Stikafbrydelsen skal koordineres med gasforsyningen, som også skal udføre selve afbrydelsen af stikket i vejen og det er forbundet med gebyr, ligesom der skal udfyldes en erklæring om at afbrydelsen ønskes foretaget.
Erklæringen er et standardskema, som udleveres af gasforsyningen og som skal udfyldes af ejeren af den samlede ejendom, hvad enten det er en ejerforening eller det er udlejer selv.

Gebyret for stikafbrydelsen udgør typisk mellem 8.000,00 og 9.000,00 kr., afhængig af satserne ved gasforsyningsselskabet i den enkelte kommune. Der er altså tale om en udgift, som kan være af betydning for udlejer, ligesom det kan være en udgift som udlejer ikke blot kan regne med at en evt. ejerforening kan betale på ethvert givent tidspunkt.

Som anført ovenfor, er det sædvanligvis gasforsyningsselskabet, som suverænt bestemmer, om de vil kræve stikket til ejendommen afbrudt og dermed effektuere gebyret for afbrydelsen. Den rettighed vil være reguleret i gasforsyningsselskabets vedtægter, som ejendommen er blevet underlagt i forbindelse med, at ejendommen i sin tid blev koblet på gasnettet.

Såfremt gasforsyningsselskabet kræver stikket til ejendommen afbrudt, bliver ejendommens ejer således forpligtet til at betale gebyret for frakoblingen af nettet. Denne udgift er værd at være opmærksom på, da det mange steder er gratis at blive koblet på gasforsyningsnettet og udlejer/ejendommen, har derfor med al sandsynlighed ikke være opmærksom på udgiften i forbindelse med, at ejendommen blev koblet på gasnettet. Det koster altså typisk ikke noget at blive oprettet som bruger på gasnettet, men det koster til gengæld gebyr, når man skal frakobles igen.

Lukning af en gasinstallation i en lejlighed
Gebyret for afbrydelse af gasmåler i udlejningsejendom udgør typisk mellem 8.000,00 og 9.000,00 kr.

Forholdsregler, som udlejer bør tage, hvis man som den sidste lejlighed i ejendommen afmelder sin gasinstallation

Som det fremgår af foranstående, er frakoblingen af ejendommen fra en tidligere gasinstallation forbundet med udgifter for både udlejer selv og for ejeren af ejendommen, hvis den ikke er ejet af udlejer.

En udlejer, der som den sidste ejer ønsker at frakoble sin lejlighed fra en ældre gasforsyning, bør derfor drøfte det med ejerforeningen forinden en evt. frakobling igangsættes, henset til den udgift, som udlejer påfører ejerforeningen, som ejer af ejendommen, medmindre udlejer ejer ejendommen selv. Alternativt kan det skabe unødig splid mellem ejerne, som påføres at bære udgiften i fællesskab. Hvis udlejer selv ejer ejendommen, vil den drøftelse naturligvis ikke være nødvendig, men udlejer skal i så fald være klar over de pågældende, mulige udgifter, som ikke kan videreføres overfor lejer, og udlejer må derfor have taget højde for den risiko. Det gælder såvel udgiften til afbrydelse af gasforsyningen til selve lejligheden på de typisk ca. kr. 750,00 og udgiften til stikafbrydelsen på de typisk 8.000,00-9.000,00 kr.

Derudover skal udlejer selvfølgelig altid huske at regulere det i lejekontrakten, såfremt et evt. årligt gebyr for leje af gasmåler ønskes videreført overfor lejer. Er man i tvivl om, hvorvidt lejekontrakten indeholder hjemmel til at videreføre et årligt gebyr for leje af forsyningsmåler overfor lejer eller hvordan klausulen herom formuleres, anbefales det altid at udlejer kontakter sin rådgiver på området.

Har du spørgsmål til opsigelse af gasmåler i udlejningsejendom, er du altid velkommen til at kontakte en af CLEMENS Advokatfirmas specialister.

(Artiklen har været bragt i magasinet Danske Udlejere, maj 2021)

Aktuelt

Andre nyheder om Entrepriseret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.