Skattefrihed ved generationsskifte til fonde med tilladelse fra Skatterådet

Skattefrihed ved generationsskifte til fonde med tilladelse fra Skatterådet

Er du indehaver af en virksomhed, og går du med overvejelser om generationsskifte til en almennyttig fond? I så fald kan du med fordel overveje muligheden for at gøre det skattefrit i henhold til reglerne om den såkaldte ”holdingmodel”, hvis du har etableret dig med en holdingstruktur. Vi giver et overblik over modellen her.

Kort om ”holdingmodellen”

”Holdingmodellen” indebærer, at en virksomhedsejer med en holdingselskabsstruktur lader holdingselskabet gaveoverdrage kapitalandelene i det underliggende datterselskab, hvori virksomheden drives, til en fond med et almennyttigt eller almenvelgørende formål. Efter de gældende regler kan en sådan vederlagsfri overdragelse ske skattefrit for virksomhedsejeren, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet.

Er der ikke indhentet en forudgående tilladelse fra Skatterådet, vil virksomhedsejeren blive beskattet af hele gavens værdi som maskeret udlodning. Det skyldes, at overdragelsen anses for at være sket som et udslag af virksomhedsejerens personlige, økonomiske eller ideelle interesse, og derfor stilles virksomhedsejeren, som om beløbet har passeret hans økonomi.

Tilladelsessystemet blev indført med virkning pr. 1. januar 2021. Tidligere kunne modellen anvendes uden indhentelse af forudgående tilladelse. Der blev dog ofte anmodet om bindende svar vedrørende modellen inden gennemførelse.

Generationsskifte til en almennyttig fond
Generationsskifte til en almennyttig fond

Betingelser for at opnå tilladelse fra Skatterådet

Det beror på en konkret vurdering, om der kan gives tilladelse til, at et holdingselskab kan gaveoverdrage kapitalandele i et datterselskab til en fond uden skattemæssige konsekvenser for virksomhedsejeren.

Vurderingen foretages under hensyntagen til Skatterådets tidligere praksis om den ”gamle” holdingmodel ved besvarelse af anmodninger om bindende svar, som var gældende forud for indførelse af tilladelsessystemet i januar 2021.

I henhold til de nuværende regler og praksis fra tidligere afgivne bindende svar på området kan det udledes, at følgende betingelser skal være opfyldt for at opnå tilladelse fra Skatterådet:

  1. For det første skal gaven ydes til en fond, der hovedsageligt har et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Heri ligger bl.a. et krav om, at formålet kommer en vis videre kreds af personer eller institutioner til gode. Derudover skal formålet enten indebære støtte til personer mv. i økonomisk trang eller tilgodese formål, der efter en almindelig fremherskende opfattelse i befolkningen kan anses for nyttige.

Fra praksis kan der nævnes eksempler som bidrag til sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige – herunder forskningsmæssige og sygdomsbekæmpende -, humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål.

Det skal understreges, at fonden godt kan have erhvervsmæssige aktiviteter og stadig opfylde kravet om at have et almennyttigt eller almenvelgørende formål. Fonden vil også blive erhvervsdrivende i kraft af besiddelsen af kapitalandele i datterselskabet efter gaveoverdragelsen.

  1. For det andet er det et krav, at virksomhedsejeren ikke har en direkte og/eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

Den blotte ideelle interesse i de almenvelgørende eller almennyttige formål, som fonden måtte tilgodese, er ikke nok til at statuere en personlig eller økonomisk interesse. Det kræver, at virksomhedsejeren eller dennes nærtstående er tildelt personlige fordele, fortrinsrettigheder eller anden form for begunstigelse – enten personligt eller økonomisk.

Skatterådet har for nylig gjort brug af tilladelsessystemet i to sager (SKM2022.47.SR og SKM2022.77.SR). I begge sager gav Skatterådet tilladelse til, at der kunne ske vederlagsfri overdragelse af kapitalandele i et selskab til en nystiftet, erhvervsdrivende fond uden skattemæssige konsekvenser for virksomhedsejerne.

I den ene sag (SKM2022.47.SR) var fondens formål at understøtte den fortsatte drift og udvikling af et idrætscenter. Formålet ville konkret blive realiseret gennem besiddelse af kapitalandele i underliggende datterselskaber, der drev aktivitet med køb og salg, videreudvikling, udlejning og drift af ejendomme. 

I den anden sag (SKM2022.77.SR) var fondens overordnede formål at besidde kapitalandele i datterselskaber samt sikre fremgang, udvikling og drift af disse. Fondens løbende overskud ville alene kunne anvendes til at yde økonomisk støtte og bistand til kræftramte personer og deres familier, til julearrangementer målrettet hjemløse og ensomme samt til gennemførelse af kulturelle arrangementer – alt sammen med tilknytning til to specifikke kommuner.

I begge afgørelser fandt Skatterådet efter en konkret vurdering, at formålet var af almennyttig eller almenvelgørende karakter. Videre fandt Skatterådet i begge tilfælde, at overdragelse af kapitalandele ikke skete i virksomhedsejernes personlige eller økonomiske interesse men alene i kraft af de pågældendes ideelle interesse. Skatterådet imødekom derfor anmodningen om tilladelse i begge sager.

Sikkerhed for de øvrige skattemæssige konsekvenser

Ved at indhente tilladelse fra Skatterådet som beskrevet ovenfor opnås på forhånd sikkerhed for, hvordan overdragelsen vil blive behandlet skattemæssigt for virksomhedsejerens vedkommende, nøjagtig som ved indhentelse af et bindende svar.

Tilsvarende sikkerhed opnås dog ikke for de øvrige involverede.

Overdragelse af et datterselskab til en fond vil dog ikke være skattepligtig for holdingselskabet, hvis der er tale om egentlige datterselskabsaktier i aktieavancebeskatningslovens forstand. Det skyldes, at afståelse af datterselskabsaktier kan ske skattefrit.

Ligeledes vil fonden ikke være skattepligtig af den modtagne gave i form af datterselskabsaktier, hvis værdien af aktierne tilfalder fondens grundkapital, og der ikke er tale om en familiefond.

Hvis der ønskes yderligere sikkerhed forud for dispositionen, er det dog fortsat muligt at indhente bindende svar for så vidt angår de skattemæssige konsekvenser for de andre involverede parter end virksomhedsejeren.

Har du behov for kompetent og værdiskabende generationsskifterådgivning?

CLEMENS Advokatfirma har stor erfaring med generationsskifte, herunder generationsskifte til fonde og indhentelse af bindende svar eller tilladelse fra skattemyndighederne. Overvejer du at påbegynde et generationsskifte af din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte vores skatteteam, så vi sammen kan drøfte dine muligheder.

Aktuelt

Andre nyheder om Generationsskifte

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.