Nedskrivning af arbejdsgarantier ved entreprenørens konkurs

Bygherren stilles ofte i en vanskelig situation ved entreprenørens konkurs i henhold til de seneste års retspraksis på området. Hvis bygherren vælger at gennemføre en stadeforretning for at sikre bevis for arbejdets stade, risikerer bygherren, at entreprenørens arbejdsgaranti nedskrives fra 15 % til 10 %. Undlader bygherren at gennemføre en stadeforretning, risikerer han at stå svagt bevismæssigt i relation til et senere krav, som bygherren ønsker at rette mod entreprenørens konkursbo. I denne artikel kigger vi nærmere på reglerne om garantistillelse såvel som de seneste års praksis.

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Den garantistillelse, som entreprenøren skal stille i henhold til AB-vilkårene, er som følger:

Entreprenørens/underentreprenørens garanti skal udgøre 15 % af entreprisesummen frem til aflevering. Ved afleveringen nedskrives sikkerheden til 10 %. Denne nedskrivning af garantien sker, så snart der er afleveret, dvs. at det er uden betydning for nedskrivningen, om der er konstateret mangler. Konsekvenserne kan blive store i tilfælde af entreprenørens konkurs, og der endnu ikke er sket aflevering af byggeriet. I konkurssituationen har bygherren og hoved-/totalentreprenøren nemlig en betydelig større udsigt til at få dækning ved at trække på entreprenørens garanti, end hvis han må være tvunget til at rette sit krav mod konkursboet, hvor der ofte udbetales enten ingen eller en meget beskeden dividende.

Et spørgsmål er, om udarbejdelse af en stadeopgørelse sidestilles med, at der er sket aflevering af byggeriet og dermed nedskrivning af arbejdsgarantien. Det gennemgås herudover, hvilke udfordringer valget mellem træk på garantien og stadeopgørelse kan give bygherren eller hoved-/totalentreprenøren i forbindelse med entreprenøren/underentreprenørens konkurs.

Nedskrivning af arbejdsgarantier ved entreprenørens konkurs
Nedskrivning af arbejdsgarantier ved entreprenørens konkurs.

Højesterets afgørelse U2019.446H

I højesteretsdommen fra 2019 tager Højesteret stilling til, om arbejdet anses for afleveret ved en stadeforretning.

I sagen ophævede hovedentreprenøren kontrakten som følge af misligholdelse. Underentreprenøren gik samme dag konkurs, og der blev derefter gennemført stadeforretning.

I afgørelsen kom Højesteret frem til, at stadeforretningen under de anførte omstændigheder måtte sidestilles med aflevering i relation til garantierklæringens vilkår om, at garantien udgør 15 % af entreprisesummen, indtil aflevering har fundet sted, og at den nedskrives til 10 %, når aflevering har fundet sted.

Helt konkret udtaler Højesteret, at underentreprenørens ret og pligt til at færdiggøre entreprisen ophørte ved hovedentreprenørens ophævelse.

I den konkrete sag var der gået mere end ét år fra aflevering, og indtil hovedentreprenøren anmodede om at trække på garantien, og garantien var derfor nedskrevet til 2 % i medfør af AB-reglerne.

Anden senere tilkommen praksis

I en sagkyndig beslutning af 6. oktober 2020 behandles spørgsmålet tillige.

I beslutningen henvises der til ovenstående højesteretsdom fra 2019, hvor Højesteret fastslår, at en stadeforretning må sidestilles med aflevering i relation til en garantierklærings vilkår om, at garantien udgør 15 % af entreprisesummen, indtil aflevering har fundet sted, og at den nedskrives til 10 %, når aflevering har fundet sted. I sagen fra Højesteret hæver bygherren (i sagen hovedentreprenøren) entreprisekontrakten.

Spørgsmålet i den sagkyndige beslutning fra 2020 var, om udfaldet ville blive anderledes, når bygherren (i sagen hovedentreprenøren) havde undladt at ophæve entreprisekontrakten?

Stadeforretningen blev i sagen sidestillet med aflevering i relation til garantiens vilkår om nedskrivning – nøjagtig ligesom det var tilfældet i højesteretsdom fra 2020. Underentreprenørens garanti var derfor berettiget nedskrevet fra 15 % til 10 %.

Det fremgår af beslutningen, at: ”Den sagkyndige finder det imidlertid uden betydning ..”, at hovedentreprenøren ”… ikke formelt har hævet entreprisekontrakten”.

I henhold til praksis er det således ikke afgørende, om bygherren hæver entrepriseaftalen eller ej.

I en ny afgørelse fra 2022 (TBB2022.568) ses, hvilke konsekvenser en manglende stadeforretning kan have for bygherren eller hoved-/totalentreprenøren.

Afgørelsen indeholder nogle væsentlige og interessante betragtninger vedrørende bevismæssige spørgsmål.

I sagen blev entreprenøren taget under konkursbehandling, og boet indtrådte ikke i entrepriseaftalen. Bygherren foranledigede ikke stadeforretning gennemført, inden bygherren selv lod byggeriet færdiggøre ved anden entreprenør.

I sagen bemærkede voldgiftsretten, at bevisbyrden for at arbejdets stade på tidspunktet for konkursen var lavere end det, som bygherren havde valgt at udbetale a conto, og at udgifterne til færdiggørelse af entreprisen oversteg restentreprisesummen, påhvilede bygherren. Voldgiftsretten udtaler herefter, at bevis for arbejdets stade og for udgifterne til færdiggørelse kunne være ført af bygherren ved at lade en stadeforretning gennemføre. Bygherren valgte ikke at gennemføre stadeforretning, og den bevismæssige usikkerhed, der fulgte heraf, måtte komme bygherren til skade.

CLEMENS’ kommentar

Hvad er bygherrens eller hoved-/totalentreprenørens muligheder så egentlig i tilfælde af entreprenøren eller underentreprenørens konkurs, og byggeriet endnu ikke er færdiggjort?

Bygherren kan vælge at gennemføre en stadeforretning for at sikre bevis for arbejdets stade i tilfælde af, at bygherren i foranledning af byggeriets færdiggørelse vil rette et krav mod entreprenørens konkursbo.

Hvis bygherren vælger at foranledige stadeforretningen, vil dette efter omstændighederne sidestilles med aflevering af arbejderne med den konsekvens, at garantien nedskrives fra 15 % til 10 %, jf. højesteretsdom fra 2019.

Ønsker bygherren at trække på garantiens 15 %, synes bygherren dermed at være nødsaget til at fravælge stadeforretningen. Bygherren risikerer derved at have svært ved at dokumentere sit tab i tilfælde af, at bygherren senere ønsker at rette et krav mod entreprenørens konkursbo.

Dette stiller bygherren i en vanskelig situation og kan potentielt betyde, at bygherren skal foretage et valg mellem bevissikring af et evt. tab og et træk på garantiens fulde 15 %.

Bygherren bør imidlertid kunne dokumentere sit tab på anden måde – f.eks. ved opgørelser udarbejdet af bygherrens tekniske rådgiver. På den måde må det være muligt for bygherren at trække på garantiens fulde 15 % samtidig med at kunne dokumentere sit tab.

Står du som bygherre i ovennævnte situation, er der mange overvejelser at gøre sig, og vi anbefaler derfor altid at søge juridisk rådgivning.

Har du spørgsmål til nedskrivning af arbejdsgarantier ved entreprenørens konkurs, til stadeforretninger eller entreprenørens konkurs i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS’ eksperter i entrepriseret.

Aktuelt

Andre nyheder om Entrepriseret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.