Online tilbudsplatformes prishåndtering

Konkurrencerådet har i en række sager i andet halvår taget stilling til adgangen til prissætningen på online formidlingsplatforme. Sagerne giver anledning til generelle bemærkninger om online tilbudsplatformes håndtering af priser på udbudte ydelser/varer og forholdet til konkurrenceretten.

Sammenligning af priser

Det er ikke i strid med konkurrenceretten, når tilbudsplatforme i samlet oversigt viser og sammenligner priser for udbudte varer/ydelser, herunder eventuelle gebyrer i forbindelse med levering eller mulige rabatter ved bestemte køb. Sådanne oversigter understøtter og skærper konkurrencen til fordel for forbrugerne.

Tilsvarende er det ikke i strid med konkurrenceretten, hvis en tilbudsplatform giver adgang til, at virksomheder kan overvåge konkurrenternes prissætning med henblik på at optimere egen prissætning.

Fastsættelse af minimumspriser

Konkurrencerådet har i to sager taget stilling til tilbudsplatformes adgang til at fastsætte minimumspriser for udbudte ydelser på platformen.

Sagerne drejede sig om tilbudsplatformene Hilfr og Happy Helper, der fungerer som bindeled mellem udbydere af rengøringshjælp og kunder. Begge tilbudsplatforme havde indsat minimumspriser for udbyderne af rengøringsydelserne (såkaldte ”Hilfrs” og ”helpere”).

Ifølge Konkurrencerådet var hilfrs og helpere ikke arbejdstagere i konkurrenceretlig forstand, men derimod freelancers, og tilbudsplatformene faciliterede således blot kontakten mellem parterne. Dette betød, at disse hilfrs og helpere internt på tilbudsplatformen var konkurrerende virksomheder.

Ved at fastlægge minimumspriser skabte tilbudsplatformene en prismekanisme, der var egnet til at begrænse konkurrencen til skade for kunderne på platformene. Begrænsninger af selvstændige virksomheders prisfastsættelse hører til en af de mest konkurrenceskadelige former for adfærd, da priserne ikke fastsættes under normale markedsvilkår, hvor virksomheder uafhængigt tager stilling til egne priser og politikker.

Sagerne blev afsluttet med, at de to tilbudsplatforme gav tilsagn om at fjerne minimumspriserne, og Konkurrencerådet har derfor ikke formelt truffet afgørelse om, at platformene har overtrådt konkurrencereglerne.

Markedspriser - Begrænsninger af selvstændige virksomheders prisfastsættelse hører til en af de mest konkurrenceskadelige former for adfærd.
Begrænsninger af selvstændige virksomheders prisfastsættelse hører til en af de mest konkurrenceskadelige former for adfærd.

Oplysninger om markedspriser

Konkurrencerådet har endvidere behandlet en sag om oplysning af estimerede markedspriser på tilbudsplatformen Ageras, som fungerer som udbudsportal for revisions-, advokat- og bogføringsydelser.

I den konkrete sag blev tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud oplyst om ”estimerede markedspriser”. Hvis et bud var lavere end den af Ageras estimerede markedspris, modtog tilbudsgiver besked om, at prisen var under estimeret markedspris, og vedkommende fik herefter mulighed for at justere sit bud uden at kunden blev orienteret herom. Desuden havde tilbudsplatfomen i flere tilfælde tilføjet minimumspriser til opgavebeskrivelser, som alle tilbudsgiverne kunne se. Endvidere beregnede Ageras udbydernes servicegebyr ud fra den estimerede markedspris, hvis udbyder trods meddelelsen afgav bud under den estimerede markedspris.

Konkurrencerådet vurderede, at Ageras havde overtrådt konkurrencerettens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler eller samordnet praksis, da beskederne om estimerede markedspriser medførte, at udbyderne ikke uafhængigt tog stilling til deres prispolitik, hvorfor beskederne var egnet til at få en prisnormerende virkning og begrænse konkurrencen mellem tilbudsgiverne.

Konkurrencerådet har besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på strafferetlig forfølgelse. Det vil dog først ske efter, at en eventuel ankesag om afgørelsen er afsluttet.

Konkurrencerådet har behandlet en sag omarkedspriser på platformen Ageras, der fungerer som udbudsportal for revisions-, advokat- og bogføringsydelser.
Konkurrencerådet har behandlet en sag omarkedspriser på tilbudsplatformen Ageras, der fungerer som udbudsportal for revisions-, advokat- og bogføringsydelser.

Opsummerende

Som tilbudsplatform må man være særligt opmærksom på at undgå at indføre prispåvirkende vilkår samt påvirke udbydernes adgang til uafhængigt at fastsætte priserne. Dette gælder ikke kun ved direkte indblanding, eksempelvis minimumspriser, men også ved indirekte påvirkning, eksempelvis ved nudging eller ved at skabe incitament for en bestemt prissætning eller rabatordning.

Hos CLEMENS Advokatfirma har vi stor erfaring med at rådgive virksomheder inden for alle konkurrenceretlige aspekter.

Har du spørgsmål vedrørende samarbejdet mellem formidlingsplatforme og deres partnere, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialister i konkurrenceret.

Aktuelt

Andre nyheder om Konkurrenceret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.