1. INDLEDNING
  1. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem CLEMENS Advokatpartnerselskab, CVR-nr. 32 67 65 61, Skt. Clemens Stræde 7, 8000 Aarhus, DK (herefter ”CLEMENS”, ”vi”, ”vores” eller ”os”) og klienten, gælder disse forretningsbetingelser for den juridiske bistand og de ydelser, som CLEMENS påtager sig for klienten.
  2. Forretningsbetingelserne er senest opdateret i september 2023.
 2. ADVOKATOPGAVEN – MODTAGELSEN, UDFØRELSE OG AFSLUTNING
  1. Vores bistand omfatter juridisk rådgivning vedrørende indholdet af dansk lovgivning.
  2. Advokaterne i CLEMENS har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. CLEMENS og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder bl.a. tilsyn med at vi overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik.
  3. Al bistand ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatoriske regler samt anden relevant lovgivning.
  4. Forud for opstarten af sagen undersøger vi, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at CLEMENS er afskåret fra at repræsentere klienten.
  5. Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som vi leverer til klienten i forbindelse med sagen. Alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet tilhører CLEMENS. Originale dokumenter tilbageleveres til klienten ved sagens afslutning, såfremt klienten anmoder herom.
  6. CLEMENS er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks fra klienten, såfremt det vil krænke lovgivningen eller andre regler, og vi kan til enhver tid bringe advokatopgaven til ophør med respekt af de forpligtelser, der følger af de advokatetiske regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.
 3. SALÆR – FASTSÆTTELSE, FAKTURERING OG KLIENTMIDLER
  1. Salæret fastsættes med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages endvidere hensyn til, om arbejdet er udført udenfor normal arbejdstid, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af vores ydelse, sagens kompleksitet, det ansvar, der er forbundet med opgaven, den grad af  specialistviden, som opgavens løsning har krævet og det opnåede resultat. En del af vores arbejde med en given opgave består i at sikre overholdelse af relevante complianceregler, herunder reglerne om hvidvask, persondata og DAC 6. Salæret tillægges moms, medmindre dette er undtaget i henhold til gældende lovgivning.
  2. CLEMENS er ikke forpligtet til at afholde opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter, der således skal betales af klienten udover salæret. Direkte omkostninger og udlæg fremgår af fakturaen.
  3. CLEMENS kan kræve forudbetaling af vores salær samt af udlæg og omkostninger, før vi begynder arbejdet med opgaven.
  4. Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregner CLEMENS morarenter i overensstemmelse med rentelovens regler.
  5. Alle klientmidler, der betros CLEMENS, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og klient-kontovedtægten ved indsættelse på klientkonti i de danske pengeinstitutter, som CLEMENS samarbejder med. For separate klientkonti tilfalder tilskrevne positive renter klienten, mens negative renter afholdes af klienten. For indeståender på CLEMENS hovedklientkonto afholdes negative renter af klienten og tilskrevne positive renter tilfalder klienten ved sagens afslutning eller opgørelse, dog minimum én gang årligt pr. 30. september.
   CLEMENS er dog ikke forpligtet til at afregne tilskrevne positive renter på hovedklientkontoen til klienten,
   hvis:
   a) renten beløber sig til mindre end DKK 750,
   b) klientkontoens indestående er under DKK 25.000 eller,
   c) et beløb har været indestående på hovedklientkontoen mindre end 11 bankdage.
  6. Indestående på en klientkonto er, i tilfælde af at pengeinstituttet bliver nødlidende, omfattet af det til enhver tid gældende, almindelige dækningsmaksimum pr. indskyder. Dækningsmaksimum beregnes for det enkelte pengeinstitut og omfatter klientens indestående på egne konti, separate klientkonti og CLEMENS’ hovedklientkonto. CLEMENS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes overskridelse af dækningsmaksimum.
 4. FORTROLIGHED – TAVSHEDSPLIGT OG INTERESSEKONFLIKT
  1. CLEMENS er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget om klienten fortroligt. Alle i CLEMENS er pålagt udvidet tavshedspligt.
  2. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning og dermed også efter sagens afslutning. Tavshedspligten begrænses af de særlige undtagelser, der følger af offentligretlig lovgivning, herunder reglerne om hvidvask og reglerne om indberetning af visse grænseoverskridende ordninger, jf. bl.a. Rådets direktiv 2018/822/EU af 25. maj 2018 (DAC 6).
  3. Med respekt af de advokatetiske regler om interessekonflikter kan CLEMENS uden klientens samtykke rådgive andre virksomheder indenfor samme branche.
 5. ANSVAR – ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRING
  1. CLEMENS er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og de nedenfor anførte begrænsninger. CLEMENS har tegnet lovpligtig ansvars- og garantiforsikring i HDI Global Specialty Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø. Yderligere oplysninger herom fremgår af vores hjemmeside.
  2. CLEMENS, herunder hver enkelt partner og medarbejder, er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, avancetab, driftstab, tab af data og mistet fortjeneste.
  3. CLEMENS’ rådgivning og ansvar er rettet mod den konkrete opgave, som CLEMENS har påtaget sig. CLEMENS påtager sig ikke noget ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden CLEMENS’ udtrykkelige forhåndsgodkendelse.
  4. Derudover er erstatningsansvaret for CLEMENS, herunder hver enkelt partner og medarbejder, begrænset på følgende måde:
   1. Erstatningsansvaret er begrænset til et beløb på maksimalt DKK 50 mio. pr. opgave.
   2. Eventuel erstatning til en klient for vores rådgivning i relation til alle krav, som klienten har fremsat i ét kalenderår, kan samlet set ikke overstige DKK 50 mio.
   3. Klienten kan alene rejse krav mod CLEMENS og således ikke mod de enkelte partnere eller andre medarbejdere.
  5. Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder tilsvarende, hvor CLEMENS yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave. I dette tilfælde anses alle klienter således som én klient.
  6. CLEMENS rådgiver alene om danske, juridiske forhold. Såfremt opgaven involverer udenlandsk rådgivning, anbefaler vi, at klienten kontakter lokale advokater herom. Vores involvering i sådanne dele af opgaven kan ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.
  7. CLEMENS, herunder hver enkelt partner og medarbejder, hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som CLEMENS har henvist klienten til, ligesom CLEMENS,  herunder hver enkelt partner og medarbejder, ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som CLEMENS efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.
 6. MARKEDSFØRING
  Når sagen er afsluttet og offentlig kendt, er vi berettiget til i vores markedsføring at henvise til, at CLEMENS har bistået klienten i sagen.
 7. HVIDVASK OG PERSONDATABESKYTTELSE
  1. CLEMENS er underlagt hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at vi har pligt til at indhente, opbevare og videregive identitetsoplysninger på klienten, hvis sagen er omfattet af hvidvaskloven. Det betyder bl.a., at vi ved sagsoprettelse indhenter kopi af klientens pas eller kørekort.
  2. CLEMENS indsamler og behandler en række personoplysninger i forbindelse med udøvelsen af arbejdet med sagen. Vi opbevarer alle sagsakter i mindst 5 år fra sagens afslutning.
  3. Der henvises som en integreret del af forretningsbetingelserne til CLEMENS’ persondatapolitik, der er tilgængelig på vores hjemmeside.
 8. INDBERETNING AF VISSE GRÆNSEOVERSKRIDENDE ORDNINGER
  1. CLEMENS er underlagt reglerne om indberetning af visse  grænseoverskridende ordninger, jf. bl.a. Rådets direktiv 2018/822/EU af 25. maj 2018 (DAC 6), hvilket indebærer, at vi i visse tilfælde er forpligtet til at indberette oplysninger om grænseoverskridende ordninger til skattemyndighederne.
  2. Hvis CLEMENS bliver opmærksom på, at vores rådgivning i relation til en given opgave er omfattet af ovennævnte indberetningspligt, er CLEMENS forpligtet til at foretage ethvert skridt, der måtte være nødvendigt for at overholde indberetningspligten. Dette kan efter omstændighederne indebære, at vi skriftligt formulerer og overleverer de indberetningspligtige oplysninger til klienten og samtidig underretter klienten om, at vi foretager indberetningen til skattemyndighederne inden for indberetningsfristen, hvis klienten ikke selv indberetter oplysningerne inden for fristen.
 9. TVISTER – KLAGER, LOVVALG OG VÆRNETING
  1. I tilfælde af utilfredshed med vores rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt, kan klienten til enhver tid kontakte enten den ansvarlige partner eller CLEMENS’ managing partner (direktør).
  2. CLEMENS er underlagt de advokatetiske regler, som udstedes af Advokatsamfundet. De advokatetiske regler kan findes på  www.advokatsamfundet.dk
  3. Klienten kan indbringe klager over rådgivningen og det beregnede salær for Advokatrådet/Advokatnævnet,  beliggende Kronprinsessegade 28, 1306 København K, via den digitale klageportal, der findes på https://www.advokatnævnet.dk/vil-du-klage/ eller pr. mail til postkasse@advokatnaevnet.dk.
   Eventuelle tvister om vores rådgivning er undergivet dansk ret, dog undtaget dansk rets regler om internationalt lovvalg og værneting. Tvister skal afgøres ved de danske domstole. For eventuelle tvister med erhvervsdrivende er Retten i Aarhus aftalt som værneting i første instans.

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.